Python Hazır Kodlar


Python: İngilizce Türkçe Sözlük Yapımı

Kodu Kopyala
#Python: İngilizce Türkçe Sözlük Yapımı
degisken=[1,5,3]
print(degisken)
print(degisken[2])
print(type(degisken))

sozluk={
  "a": "(i). ingiliz alfabesinin ilk harfi; birinci kalite veya derece; (müz). la notası, la perdesi; A.B.D. en yüksek not.",
  "a la": "usulünde, tarzında.",
  "a la carte": "alâkart, yemek listesine  göre, her yemeğin ayrı ayrı fiyatı olan.",
  "a la king": "beyaz sosta pişmiş",
  "a la mode": "(Fr). modaya uygun;  dondurmalı.",
  "a mensa et thoro": "(Lat), (huk). sofradan ve yataktan (boşanmanın bir çeşidi).",
  "a u": "(kıs). angstrom units.",
  "a-one": "(s). birinci kalite olan.",
  "aa": "(i) pürüzlü lav",
  "aardvark": "(i) Güney Afrika'da bulunan  ve karınca yiyen bir hayvan.",
  "aaron's rod": "sığırkuyruğu, (bot)  Verbascum.",
  "ab": "önek -den, uzağa: abjure yeminle vazgeçmek; abdicate feragat etmek.",
  "aba": "(i). aba.",
  "abaca": "(i). kenevir muzu, (bot) Musa  textilis.",
  "aback": "(z), (den) faça. taken aback  şaşırmış.",
  "abactor": "(i) davar hırsızı.",
  "abacus": "(i) hesap tahtası; (mim )sütun başlığmdan geçen düz tabla.",
  "abaddon": "(i) öIüler diyarı; cehennem,  tamu.",
  "abaft": "(z), (den) kıça doğru, kıç tarafta,  kıç tarafında.",
  "abalone": "(i,) (zool) kabuklu bir deniz hayvanı.",
  "abampere": "(i) on amperlik elektrik  cereyan birimi.",
  "abandon": "(f) tamamıyle bırakmak,  terketmek, başından atmak; kendini tamamıyla vermek; kendini kaptırmak.",
  "abandoned": "(s) metruk, terk edilmiş;  hayâsız, ahlâksız.",
  "abandonment": "(i) terk; metrukiyet,  terk edilmiş olma; tam feragat ile kendini teslim etme.",
  "abas": "(Fr) kahrolsun.",
  "abase": "(f) alçaltmak, gururunu kırmak  abasement( i) alçaltma, alçalma.",
  "abash": "(f) utandırmak, mahcup etmek,  bozmak; gururunu kırmak.",
  "abask": "(z) güneşte ısınarak.",
  "abate": "(f) azaltmak,  indirmek; kısmen yahut tamamıyla kesmek;  azalmak, eksilmek, hafiflemek, çekilmek;  hükmü kalmamak abatement (i) azaltma,  azaltılma, azalış, tenzil; kesilmiş yahut indirilmiş meblâğ.",
  "abatjour": "(i) tepe penceresi; panjur.",
  "abattoir": "(i),(Fr) mezbaha, salhane,  kasaplık hayvanların kesildiği yer.",
  "abaxial": "(s) eksenden uzak.",
  "abba": "(i) baba; (bazı kiliselerde) piskopos.",
  "abbe": "(i) papaza verilen nezaket unvanı.",
  "abbess": "(i) kadınlar manastırının baş  rahibesi.",
  "abbey": "(i) manastır; manastıra ait bina  veya binalar; manastır kilisesi.",
  "abbot": "(i) manastırın baş rahibi.",
  "abbreviate": "(f) kısaltmak, özetlemek,  ihtisar etmek abbrevia'tion(i).  kısaltma, remiz, bir veya birtakım kelimeleri  gösteren harf veya harfler; özetleme, ihtisar;  kısaltılmış yazı, özet; (müz) bir takım notaları  gösteren remiz yahut işaret.",
  "abc's": "alfabe; herhangi bir şeyin  temel kuralları.",
  "abdicate": "(f) -(den) çekilmek, -(den)  vazgeçmek, feragat etmek: resmen bırakmak  veya feragat etmek ; (özellikle hükümdarlıktan)tacını ve tahtını terk etmek  abdica'tion (i) tacını ve tahtını terk etme.",
  "abdomen": "()i karın, batın; biyol  haşarat gövdesinin art kısmı abdom'inal (s)  karna ait abdominal cavity (anat) karın  boşluğu.",
  "abduct": "(f) zorla almak,(kadın yahut çocuk) kaçırmak.",
  "abduction": "(i).(çocuk) kaçırma; kız kaçırma abductor(i) kaçıran  kimse; dışarı çeken kas.",
  "abeam": "(z),(den) omurgaya dikey  olarak, bordanın tam ortası hizasında.",
  "abecedarian": "(s), (i) çok  basit;(i) okumayı yeni öğrenen kimse.",
  "abed": "(z) yatakta, yatağın üstünde.",
  "abele": "(i) akçakavak (bot) Populus alba.",
  "aberglaube": "(i),(Al) batıl itikat.",
  "aberration": "(i). hata, dalâlet, doğru  yoldan ayrılma, inhiraf; yan delilik, akıl  hastalığı; sapıklık; (astr) sapınç, sapma;  adese veya ayna sisteminde bütün ışınların  bir noktaya toplanamaması.",
  "abet": "(f) söz ve davranışlarla  cesaret vermek veya yardım etmek.(gen. fina anlamda).",
  "abetter": "-tor (i) başkasına kötülük aşılayan kimse, kışkırtan  kimse, suç ortağı.",
  "abeyance": "(i). askıda oluş, muallakıyet  in abeyance kullanılmaz durumda,  askıda, muallâkta.",
  "abhor": "(f) hor görmek,  iğrenmek abhorrence (i) nefret; nefret edilen  veya tiksinilen herhangi bir şey abhorrent  (s) nefret uyandıran, iğrenç; (to) ile karşı,  muhalif, zıt.",
  "abib": "(i), (ibr) nisan ayının eski bir ismi.",
  "abide": "(f)  bir yerde kalmak; sabit durmak; tahammül  etmek, dayanmak, çekmek; ikamet etmek,  oturmak, sakin olmak, mukim olmak abide  by sebat etmek; itaat etmek durmak.",
  "ability": "(i). iktidar, yetenek, kabiliyet;  marifet, hüner; dirayet, zekâ; huk ehliyet,  kudret abilities (i) kabiliyetler; hassalar,  melekeler.",
  "abinitio": "(Lat) başlangıçtan, aslından.",
  "abiogenesis": "(i) cansızdan  canlı oluşumu.",
  "abject": "(s) sefil, alçak, aşağılık;  gurursuz; köle gibi abjectly (z). alçakça,  sefilce abjectness (i) alçaklık, adilik, sefillik.",
  "abjure": "(f) yemin ederek vazgeçmek;  kesin olarak feragat etmek, inkâr etmek,  sapıklıktan dönmek abjura'tion (i) yeminle  vazgeçme, feragat etme abjuration of  religion inkâr etme, dinden Sıkma, irtidat  abjuratory (s) vazgeçme kabilinden.",
  "ablation": "(i).(tlb). bedenden (ur, uzuv) alma; (jeol). (taşların) zamanla aşınması;  uzay sürtünme ısısının zarar vermeden  dağıtılması.",
  "ablative": "(i), (s). Latince isimlerde  ablatif, ismin -(den) hali; (s) -den halinde olan.",
  "ablaut": "(i). gram mana değişikliği  ile sesli harfin değişmesi.",
  "ablaze": "(s).(z). alevli; hararetli, şevkli;  (z) alev alev, hararetle.",
  "able": "(s). güçlü, muktedir, kadir; istidadı  olan, hünerli, becerikli; yetkili able-bodied  (s) vücudu sağlam olan güçlü able-bodied  seaman gemici tayfa.",
  "abloom": "(s). çiçekli~ bol çiçekleri  olan.",
  "abluent": "(s), (i) temizleyici;  (i) deterjan.",
  "ablush": "(s) kızarmış yüzlü.",
  "ablution": "(i) yıkanma, aptes, gusül.",
  "ably": "(z). hünerle, maharetle.",
  "abnegate": "(f) inkâr etmek, reddetmek,  feragat etmek abnega'tion (i) inkâr, feragat, mahrumiyete katlanma.",
  "abnormal": "(s) anormal, usule  veya âdete uygun olmayan; tabii olmayan  abnormal'ity (i) anormallik, usule veya  âdete uygunsuzluk; bu halde olan kimse  veya şey.",
  "abnormity": "(i) anormallik.",
  "aboard": "(z), edat gemi, tren vb'nin  içine veya içinde; den yan yana.",
  "abode": "(i) ev, oturulan yer, ikametgah,  mesken; kalma, ikamet.",
  "abolish": "(f) kaldırmak, bozmak; ilga  etmek, feshetmek, iptal etmek.",
  "abolition": "(i). kaldırılma, ilga  abolitionist i herhangi bir şeyin kaldırılması  taraftarı.",
  "abomb": "(i) atom bombası.",
  "abominable": "(s) çok kötü,  iğrenç, nefret uyandıran  abominable snowman (bak) yeti abominably (z) çok fena  bir şekilde, berbat olarak.",
  "abominate": "(f) son derece iğrenç  kabul etmek, istikrah etmek, nefret etmek  abomina'tion (i) iğrenme, istikrah, nefret;  iğrenç veya menfur şey; kötülüğe sebep  olan herhangi bir şey.",
  "aboriginal": "(s), (i) asıl yerli: bir  yerin en eski halkından olan (kimse).",
  "aborigine": "(i) bir memleketin  asıl yerlisi; bir memleketin asıl hayvan ve  bitkilerinden biri.",
  "abort": "(f) çocuk düşürmek; boşa çıkmak;  bitirmeden durdurmak; başarısızlıkla  bitmek.",
  "abortion": "(i) çocuk düşürme; düşük;  olgunlaşmadan kurumuş çiçek, meyve veya  ekin; tam başarısızlık.",
  "abortive": "(s). vaktinden evvel doğmuş;  boş, beyhude, eksik, akim; tıb çocuk  düşürmeye sebebiyet veren abortively  (z). akim kalarak.",
  "aboulia": "(i). irade yitimi.",
  "abound": "(f).(gen). in ile çok olmak,  bol olmak, mebzul olmak.",
  "about": "edat -(e) dair, hakkında; çevresine,  etrafında; yakında, civarında, havalisinde;  ötesinde berisinde, her yerinde;  ile meşgul; için About facel (ask)., emir  Geriye don I about to come gelmek üzere  beat about the bush bin dereden su getirmek  about-face (i). geriye dönüş. fikir veya karar değişimi.She has a special air about her. Kendine özgü bir havası var.",
  "above": "(s). yukarıda olan; yukarıda  zikredilmiş, daha önce gösterilmiş olan;  semada olan, gökteki.",
  "abovo": "(Lat). başlangıçtan beri.",
  "abr": "(kıs). abridged, abridgement.",
  "abracadabra": "(i) hastalıktan  korunmak için üç köşeli muska üzerine  yazılan manasız harfler; muska; anlamsız  söz.",
  "abrade": "(f) aşındırmak, yemek.",
  "abrasion": "(i) aşınma yenme, yıpranma;  aşınmış veya aşındırılmış kısım  yahut ondan kopan parçalar.",
  "abrasive": "(i), (s) aşındırmak ve bilemek veya cilâ yapmak için kullanılan  bir madde; aşındırıcı şey, yıprandırıcı madde;  (s). aşındıran, bileme veya cilâ işinde kullanılabilen.",
  "abreast": "(z). yan yana, beraber; aynı  hizada, aynı seviyede.",
  "abridge": "(f) kısaltmak, özetlemek, kesmek;  mahrum etmek abridgement (i)  kısaltma, özetleme; azalma, kesilme; bir  eser, demeç veya sözün kısaltılmış şekli;  özet, hulâsa.",
  "abroad": "(z) ortalıkta, halk arasında;  dışarıda; dış memleketlerde, hariçte; şurada  burada, her tarafta; memleket dışına.",
  "abrogate": "(f). yetkisini kullanarak  ilga etmek, iptal etmek, feshetmek; kaldırmak, bir tarafa koymak abroga'tion (i). ilga, iptal, yetkisini kullanarak feshetme.",
  "abrupt": "(s). birdenbire olan, ani olan,  acele ile olan; ters, haşin; birbirini tutmaz,  kesik, pürüzlü; çok dik abruptly (z). birdenbire; terslikle abruptness (i). acele;  sertlik, terslik.",
  "abscess": "(i).(tıb) çıban, apse, cerahat  kesesi.",
  "abscissa": "(i)., (geom). absis, fasla.",
  "abscission": "(i) kesme, kesilme,  ani bitiş;(kon). (san). inkıta, ara, fasıla.",
  "abscond": "(f) kaçmak, firar etmek,  kanundan kaçmak, özellikle alacaklıdan kaçmak  absconder (i) kaçak, firari, kanundan  kaçan kimse.",
  "absence": "(i). gaybubet, yokluk; (huk).  gaip oluş, gıyap; dalgınlık.",
  "absent": "(f). çekilmek, hazır bulunmamak için çekilip gitmek  absent oneself gitmek, bulunmamak.",
  "absentee": "(s). vazifesi başında bulunmayan; başka bir memlekette ikamet  eden(mal sahibi). absenteeism (i). vazifesi  başında veya malın olduğu memlekette bulunmama itiyadı.",
  "absinth": "(i). apsent, pelin otu ile  yapılan anasonlu yeşil bir içki; (bot). pelin  otu, acı pelin.",
  "absolute": "(s). kâmil, tam; halis,  sade, saf; mutlak, sonsuz, nihayetsiz, kayıtsız şartsız; gram soyut, mücerret; ki,sisel  değer ölçülerine bağlı olmayan absolute  ceiling hav azami yükseliş haddi absolute pitch (müz). bir notanın frekansı;  bir sesin perdesini ezberden tayin etme kabiliyeti. absolute scale mutlak ölçü. absolute temperature mutlak ısı derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek). absolute zero ısıda mutlak sıfır noktası. absolutely (z), tamamen, kesin olarak, kati surette. absoluteness (i). mutlakiyet.",
  "absolution": "(i). suç, günah veya  cezayı affetme; Katolik kilisesinde günahlarrn affolunduğunu papazın ilân etmesi.",
  "absolutism": "(i). mutlak oluş,  mutlakıyet doktrini mutlakçılık; (pol). mutlak  idare, kayıtsız şartsız kral hâkimiyeti.",
  "absolutist": "(i). kralların kayıtsız  şartsız hakimiyeti taraftarı, mutlakıyetci.",
  "absolve": "(f). suç, günah veya cezayı  affetmek yahut bunu ilân etmek.",
  "absonant": "(s). zıt, akla uygun  olmayan.",
  "absorb": "(f). içine çekmek, içmek,  emmek, massetmek; yutmak; işgal etmek,  zapt etmek absorbent (s).(i). içe çekici,  alıcı, emici (madde). absorbent cotton hidrofil pamuk. absorption (i). içe çekme, içme, emme, zihin meşguliyeti, dalgınlık.",
  "abstain": "(f). çekinmek, kaçınmak,  geri durmak, sakınmak, imtina etmek  abstain from (-den) imtina etmek, (-den) kaçınmak.",
  "abstemious": "(s). çok yemek ve  içmekten sakınan, perhizkâr abstemiously  (z). perhiz yaparak, ılımlı bir şekilde, az  yiyip içerek.",
  "abstention": "(i). çekinme, kaçınma, sakınma, imtina; çekimser olma.",
  "absterge": "(f). silmek, temizlemek.",
  "abstinence": "(i). (yiyecek, zevk v.b. şeylerden) kendini geri tutma; perhiz, imsak  abstinent (s). perhizkâr.",
  "abstract": "(s).,(i). eşya veya  fikirlerden soyut olan; soyut, mücerret; dalgın;  ideal, nazari, kuramsal; (i) özet.  abstract noun soyut isim abstract number soyut sayı, mücerret adet. in the  abstract kuramsal olarak. abstractly (z).  soyut olarak.",
  "abstractedness": "(i). zihin meşguliyeti,  dalgınlık.",
  "abstraction": "(i) soyutlama; çıkarma,  tecrit, ayırma; münzevi hayat; zihin  meşguliyeti, dalgınlık; çalma, aşırma.",
  "abstruse": "(s). anlaşılması güç, muğlak  abstruseness (i). muğlaklık.",
  "absurd": "(s). anlamsız, manasız, akılsızca,  gülünç; birbirine karşıt düştüğü için  yanlış; imkansız, olmayacak absurdity (i).  anlamsızlık, manasızlık; delilik, maskaralık  absurdly (z). esassız olarak; saçma bir  şekilde absurdness (i). anlamsızlık, manasızlık, akılsızlık.",
  "abundance": "(i). bolluk, çokluk,  bereket; servet.",
  "abundant": "(s). bol, bereketli, mebzul  abundantly (z). bol bol.",
  "abuse": "(i). kötüye kullanma, suiistimal;  kötü muamele; zarar; fesat, suç; küfür,  sövüp sayma; Irza tecavüz.",
  "abusive": "(s). ağzı bozuk, küfürbaz;  yolsuz, bozuk; fesatçı abusively (z). yolsuz  olarak.",
  "abut": "(f). dayanmak,  bitişik olmak.",
  "abutment": "(i). köprünün karada  olan ayağı, mesnet; (mim). kemer veya  kubbenin ağırlığını destekleyen kısım.",
  "abysmal": "(s). dipsiz, derin; koyu,  kesif, çok; hudutsuz.",
  "abyss": "(i). cehennem, tamu, uçurum  olan yer; ahlâki veya zihni derinlik; denizin  dibi.",
  "abyssinia": "(i). Habeşistan.",
  "abyssinian": "(s), (i). Habeş.",
  "ac": "(kıs). account.",
  "acacia": "(i) akasya; aksalkım ağacı.",
  "academic": "(s). eğitimle ilgili;  ilmi; soyut, mücerret, pratiğe dayanmayan.",
  "academician": "(i). akademisyen,  terbiyeci.",
  "academy": "(i). akademi, yüksek  okul: ilim adamları cemiyeti.",
  "acanthus": "(i). kenger otu, ayı  yoncası,(bot), Acanthus;(mim). sütun başlıklarında  kullanılan akantos yaprağı.",
  "acappella": "(müz). çalgı eşliği olmadan  söylenen (şarkı v.b.).",
  "acarid": "(i). kene, sakırga.",
  "accede": "(f). iktidara gelmek, iş başına  geçmek; razı olmak, muvafakat etmek  accede to the throne cülus etmek, tahta  çıkmak accede to one's wishes birinin  isteklerine razı olmak.",
  "accelerando": "(z).,(it) , (müz).  tedricen artan hız ile, accelerando.",
  "accelerate": "(f). hızlandırmak, süratlendirmek , tacil etmek, hızlanmak, sürat  kazanmak accelera'tion (i). hızlandırma,  tacil etme, süratin artması accelerator (i)., oto gaz pedalı; (fiz). siklotron veya benzeri.",
  "accent": "(i). aksan, telâffuzda bir heceye  verilen kuvvet ; aksan i,sareti, vurgu;  şive; hisleri belirtmek için cümlede belirli  kelime veya hecelerin vurgulandırılması.",
  "accentuate": "(f). üzerine basarak  okumak; önemle belirtmek accentua'tion  (i). aksan koyma, vurgulama.",
  "accept": "(f). kabul etmek, almak;  icabet etmek; onaylamak, tasdik etmek,  razı olmak; anlamak, mana vermek.",
  "acceptable": "(s). kabul olunabilir,  makbul be acceptable makbule geçmek.",
  "acceptance": "(i). kabul; kabul edilme ; tasdik ve imza olunmuş tahvil, poliçe  v,b non-acceptance (i), (huk). ademi kabul,  ret.",
  "acceptation": "(i). kabul; anlam,  mana.",
  "access": "(i). giriş, yol, methal, geçit;  artma, Çoğalma; (tıb). nöbet have access  yanına girebilmek, huzura kabul edilmek.",
  "accessible": "(s). yanına girilebilir,  içine girilebilir; kolay bulunur; kandırılabilir;  alınır, bulunur accessibil'ity (i). yanına  gitme imkânı, içine girilebilme imkanı, kolay  bulunma imkânı.",
  "accession": "(i). vasıl olma, ulaşma,  varış; artma, Çoğalma; cülus, tahta çıkma; (müzeye, kütüphaneye)  yeni gelen şey.",
  "accessory": "(s). (i). yardımcı olan,  muavenet eden; suç ortaklığı eden;(i).  aksesuar, yardımcı şey; suç ortağı.",
  "accidence": "(i). sarf usul ve prensipleri ; tasrif, çekim.",
  "accident": "(i). kaza, arıza; (gram).  sarf bölüğü; (fels). ilinek, âraz, accident  insurance kaza sigortası acciden'tal (s).,  (i). kaza eseri olan, arızi; rastlantı eseri olan,  tesadüfi; esaslı olmayan;(i)., (müz). armür  dö kle'den sonra tesadüfi olarak gelen  bemol veya diyez. acciden' tally (z). kazaen,istemiyerek, rasgele, kazara.",
  "acclaim": "(f). alkışlamak; bağırarak  ilân etmek; bağırmak.",
  "acclamation": "(i). alkışlama, alkış,  bravo'' deme; açık oylamada lehte oy  verme by acclamation oy birliği ile.",
  "acclimate,acclimatize": "(f). bir yerin iklimine alıştırmak  acclimatiza'tion (i). bir yerin havasına  alışma veya alıştırma.",
  "acclivity": "(i). yokuş, bayır.",
  "accolade": "(i). şövalyelik rütbesi verilirken  kucaklama, öpme veya kılıç yüzü ile  omuza hafifçe vurma töreni; mükâfat; övme;  (müz). rabıta.",
  "accommodate": "(f). birbirine uygun  hale getirmek; telif etmek, uzlaştırmak; bir  başkasının işini görmek; sağlamak, temin  etmek; yerleştirmek, yer tedarik etmek accommodate  oneself uymak, intibak etmek  accommodate oneself to circumstances  ayağını yorganına göre uzatmak, şartlara uymak.accommodating (s).iltifatçı, lütufkar.",
  "accommodation": "(i). uyma,  intibak; birinin işini görmeye razı olma,  Iütufkarlık; düzen; yerleşme; telif etme, uzlaştırma ; ödünç, istikraz. accommodations (i). yatacak yer, konfor, rahatı sağlayan şartlar  accommodation train (ABD). birçok istasyonda  duran yolcu treni.",
  "accompaniment": "(i). eşlik  eden şey, refakat eden şey; (müz). akompaniman.",
  "accompanist": "(i)., (müz). piyanoda  eşlik eden kimse, akompanist.",
  "accompany": "(f). bir kimseye arkadaş  olmak, yanında bulunmak, beraberinde gitmek  veya gelmek, refakat etmek, rehberlik   etmek; (müz). eşlik etmek; maiyetinde bulunmak ; ilâve etmek, eklemek.",
  "accomplice": "(i). suç ortağı.",
  "accomplish": "(f). başarmak, becermek , üstesinden gelmek; tamamlamak,  ikmal etmek accomplished (s). ikmal edilmiş ; hünerli; nezaketli.",
  "accomplishment": "(i). başarı,  muvaffakiyet; icra, tamamlama.",
  "accord": "(f). uzlaştırmak, telif etmek,  uyum sağlamak, ahenk vermek; teslim etmek;  uymak, mutabık olmak, ahenkli olmak  accord with ahenkli olmak, uygun olmak.",
  "accordance": "(i). uyum, ahenk,  uzlaşma in accordance with  (-e) göre, (-e)  uygun olarak.",
  "according": "(z). uygun olarak, binaen,  göre according as göre, tıpkı, aynen  according to göre, nazaran accordingly  (z). binaen, binaenaleyh.",
  "accordion": "(i). akordeon.",
  "accost": "(f), yaklaşıp hitap etmek.",
  "accouchement": "(i), Loğusalık; doğum.",
  "account": "(f). hesap vermek, sebebini  belirtmek; cevap vermek; saymak, itibar  etmek account for hesap vermek, sebebini  izah etmek.",
  "accountable": "(s). sorumlu, mesul;  tarif edilebilir, anlatılabilir accountabil ity (i). sorumluluk, mesuliyet.",
  "accountant": "(i). muhasebeci, sayman  accountancy (i). muhasebecilik accounting  (i). muhasebe.",
  "accouter": "(f). askeri giyecek vermek.",
  "accouterments": "(i). (çoğ).asgari giyecekler ve teçhizat.",
  "accra": "(i). Akra.",
  "accredit": "(f). inanmak, güvenmek,  itimat etmek, itibar etmek; itimatname vererek  memur etmek accredita'tion (i),(ABD). (bir okul, yüksek okul veya üniversiteye teftişten sonra verilen)  muadelet belgesi.",
  "accrescent": "(s). büyüyen, çoğalan.",
  "accrete": "(f), (s). birleşmek, yapışmak;  eklenip büyümek; eklemek; (s). ekli; birleşmiş.",
  "accretion": "(i). ilave, ek; gelişme, uzvi  büyüme; katılma; yapışma; ilhak.",
  "accrual": "(i). büyüme, artış; artış miktarı.",
  "accrue": "(f). ziyadeleşmek, çoğalmak;  hasıl olmak, gelmek; (huk). hak olarak hissesine  düşmek; gerçekleşmek, tahakkuk etmek  accrued expense tahakkuk etmiş masraf . accrued interest tahakkuk etmiş faiz.",
  "acculturation": "(i). bir kültürün  başka bir kültürden aldığı tesir.",
  "accumulate": "(f). yığmak; toplamak , biriktirmek; birikmek, çoğalmak, yığılmak.",
  "accumulation": "(i). yığma,  biriktirme, toplama; toplanma, yığılma; biriktirilmiş  veya toplanmış şeyler; biriktirilip  sermayeye eklenen faiz.",
  "accumulative": "(s). toplayıcı,  biriktirici; toplanmış, birikmiş.",
  "accumulator": "(i). toplayıcı  şey veya kimse; su gücünü toplayan cihaz;  (ing). akümülatör, akü .",
  "accuracy": "(i). doğruluk, dikkat, titizlik,  ihtimam, incelik.",
  "accurate": "(s). doğru, sahi, tam; ince  accurately (z). doğru olarak, kusursuz bir  şekilde.",
  "accurateness": "(bak). accuracy. ac.curs.ed (s). lanetlenmiş, melun,meşum, nefret uyandıran, menfur.accursedly (z). meşum olarak, uğursuzca.",
  "accursed": "(s). Lânetlenmiş, melun,  meşum; nefret uyandıran, menfur. accursedly  (z). meşum olarak, uğursuzca.",
  "accusative": "(s)., (i)., (gram) ) (-i) halinde; (i). (-i) hali.",
  "accuse": "(f). suclamak, itham etmek,  cürüm isnat etmek accusa'tion (i). cürüm  isnadı, suçlama, itham; töhmet accused (s).  sanık, maznun.",
  "accustom": "(f). alıştırmak accustom  oneself alışmak, âdet edinmek, itiyat peyda  etmek be accustomed to itiyadında olmak , alışkın olmak.",
  "ace": "(i). as, birli iskambil oyununda); zerre;  beş düşman uçağı düşüren pilot; spor as  oyuncu. ace in the hole (ABD). argo en  son koz, yedek koz. He was within an  ace of falling .Az daha düşecekti Düşmesine  ramak kaldı.",
  "acedia": "(i). halsizlik, kaygısızlık.",
  "acentric": "(s). merkezsiz, merkez  dışı .",
  "acephalous": "(s). başsız, reissiz;  (zool). asefala sınıfından; (bot). başsız.",
  "acerb": "(s). acı, sert.",
  "acerbate": "(f). acılaştırmak; sinirlendirmek.",
  "acerbity": "(i). ekşilik, acılık; terslik,  sertlik, huysuzluk.",
  "acetabulum": "(i), (anat). hokka  çukuru.",
  "acetanilide": "(i). teskin edici ve  ateş düşürücü bir ilâç, asetanelit.",
  "acetate": "(i). bir nevi sentetik kumaş,  rayon; asetik asit tuzu.",
  "acetic": "(s). sirke gibi, ekşi. acetic acid  asetik asit, sirke asidi.",
  "acetify": "(f). ekşitmek, ekşimek.",
  "acetone": "(i). aseton.",
  "acetylene": "(i). asetilen.",
  "achaean,achaian": "(s). Eski  Yunanistan'a ait .",
  "ache": "(i). (f). ağrı, sızı, acı; (f) ağrımak, sızlamak, acımak.",
  "achene": "(i). (bot). aken, kapçık meyva,  tek tohumlu, açılmaz ve sert kabuklu bir  meyve tipi.",
  "achieve": "(f). başarmak, yapabilmek, üstesinden  gelmek; kazanmak, meydana getirmek  muzaffer olmak achievement (i). başarı,  muvaffakiyet; husule getirme, başarma; husule  getirilmiş şey. achievement test  başarı testi.",
  "achilles'tendon": "(biyol). ökçe  veteri, Aşil kirişi.",
  "achondroplasia": "(i)., (tıb).  cücelik, bodurluk.",
  "achromatic": "(s). renksiz; renkleri  tabii haliyle gösteren; (müz). perdesi değişmeyen; akromatik.",
  "achromatopsia": "(i)., (Tıb). renk  körlüğü, akromatopsi.",
  "acicular": "(s). iğne ve diken şeklinde olan.",
  "acid": "(i)., (s). asit, ekşi şey, ekşi; (s). asit  niteliğinde; asit fazlalığı olan. acid'ity (i). ekşilik , ekşime, asidite.",
  "acidify": "(f). asit etmek, ekşitmek.",
  "acidosis": "(i)., (tıb). asidoz, özellikle  şeker hastalığında kanın asitli hali.",
  "acidulate": "(f). mayhoş etmek, biraz  ekşitmek. acidulous (s) mayhoş, eksice.",
  "aciform": "(s). iğne biçiminde.",
  "ack-ack": "(i). uçaksavar ateşi.",
  "acknowledge": "(f). doğruluğunu kabul  etmek, teslim etmek, onaylamak, tasdik  etmek; şükranla tanımak; gerçek veya kanuni  olduğunu kabul etmek. acknowledgment  (i). teslim, onaylama, tasdik, itiraf, kabul,  teşekkür; senet, tasdikname, borç ikrarı.",
  "aclinic": "(s). meyilsiz. aclinic line  pusula iğnesinin meyilli olmayıp kendiliğinden  yatay kaldığı mıknatıslı ekvator çizgisi.",
  "acme": "(i). doruk, zirve, olgunluk zirvesi;  (Tıb). buhran, kriz.",
  "acne": "(i). sivilce; (Tıb). akne, bir çeşit cilt  hastalığı.",
  "acock": "(z), küstahça; eğri.",
  "acolyte": "(i). kilisede rahibe yardım  eden memur; yardımcı kimse.",
  "aconite": "(i). kaplan boğan, bıldırcın  otu,(bot). Aconitum napellus. wolfsbane  aconite kurtboğan.",
  "acorn": "(i). meşe palamudu.",
  "acoustic": "(s). işitme duyusu ile ilgili,  ses ilmine ait, işitmeye ait. akustik.",
  "acoustics": "(i). akustik ilmi; akustik  bina inşa etme ilmi. acoustics (i)., bir odanın  akustik vasfı.",
  "acquaint": "(f). haberdar etmek, bilgi  vermek, malumat vermek. be acquainted  with tanımak, şahsen bilmek. acquaint  oneself with öğrenmek, aşinallk peyda  etmek.",
  "acquaintance": "(i). tanıdık, bildik;  iyi bilme; haber, bilgi, malumat; tanış.",
  "acquaintanceship": "(i). ahbaplık , tanışıklık, aşinalık.",
  "acquest": "(i). ele geçen şey; (huk). verasetten  başka bir şekilde ele geçen şey.",
  "acquiesce": "(f). kabul etmek, razı  olmak, muvafakat etmek. acquiescence (i).  uysallık, razı olma, kabul etme. acquiescently  (z). uysallıkla,",
  "acquire": "(f). ele geçirmek, elde etmek,  kazanmak, istihsal etmek, tedarik etmek.  acquired (s). kazanılmış, müktesep. acquired  characteristics doğuştan olmayıp sonradan  kazanılan özellikler.",
  "acquirement": "(i). kazanç, iktisap;  ilim, marifet, hüner.",
  "acquisition": "(i). kazanılan şey,  iktisap; kütüphaneye yeni gelen kitap; müzeye  yeni gelen eşya.",
  "acquisitive": "(s). açgözlü; elde edilebilen.  acquisitive instinct açgözlülük,  kespetme eğilimi.",
  "acquit": "(f). suçsuz çıkarmak,  beraat ettirmek. acquit oneself görevini  yapmak; davranmak hareket etmek. acquit  oneself well vazifesini iyi yapmak. be  acquitted beraat etmek, temize çıkmak.",
  "acquittal": "(i). suçsuzluk hükmü, beraat.",
  "acquittance": "(i). zimmetten kurtulma;  ibra senedi, makbuz,",
  "acre": "(i). bir arazi ölçü birimi, 0404  hektar, 0404 dönüm, 430 eski dönüm.  God's acre mezarlık. acres (i)., (çoğ). emlak,  arazi; (k). dili çok miktar.",
  "acreage": "(i). dönüm miktarı, arazi  alanı.",
  "acrid": "(s). acı, ekşi, keskin, sert; zihni  kurcalayan.",
  "acrimonious": "(s). acı, ters,  haşin, sert. ac'rimony (i). acılık, haşinlik,  sertlik.",
  "acrobat": "(i). akrobat, cambaz.",
  "acrobatics": "(i). cambazlık, akrobasi.",
  "acromion": "(i)., (anat). akromyon,  omuz çıkıntısı.",
  "acronym": "(i). birkaç kelimenin baş  harflerinin veya ilk hecelerinin bir araya  gelmesiyle oluşan kelime: NATO, U N ESCO.",
  "acropolis": "(i). şehrin en yüksek  noktasında bulunan iç kale veya hisar, akropol.",
  "across": "(z)., edat ortasından, iSinden  veya üstünden karşı tarafa geçerek; edat  çaprazvari, öbür tarafa, karşı yakada. come  across rast gelmek, tesadüf etmek; (k). dili  görünmek. come across with (k). dili istemeyerek  vermek.",
  "acrostic": "(i). akrostiş.",
  "acrylic": "(i). sıcakken yumuşak olan  plastik.",
  "act": "(i). yapılan şey,, fiil, ameliye; kanun;  resmi yazı; tiyatro perde. act of God (huk).  icbar edici sebep, insan kudretinden üstün  afet(yıldırım inmesi gibi). caught in the  act suçüstü (cürmü meşhut halinde) yakalanmış. put on an act poz yapmak.",
  "acting": "(s). yapan, işleyen, temsil eden;  vekil olan, vekâlet eden.",
  "actinic": "(s). güneş vb. ışınlarının  kimyasal değişiklikler meydana getirme özelliğine  ait. actinic rays kimyasal değişiklikler  meydana getiren ışınlar.",
  "actinism": "(i). güneş vb ışınlarının  kimyasal değişiklikler meydana getirme özelliği.",
  "actinium": "(i). aktinyum.",
  "actinometer": "(i). güneş ışınlarının  kuvvetini ölçen araç, aktinometre.",
  "action": "(i)., amel, çalışma, meşguliyet,  faaliyet, fiil; hukuk davası; etki, tesir, kuvvet,  nüfuz; tiyatro bir oyundaki olaylar dizisi;  harekete geçme (asker,makina v.b.). actionable  (s). dava edilebilir.",
  "activate": "(f). faal hale getirmek,  harekete geçirmek; (fiz). radyoaktif hale getirmek.",
  "activation": "(i). faal hale getirme;  lâğım sularının hava ve bakterilerle temas  ettirilmesi sonucunda temiz su haline  getirilmesi.",
  "active": "(s). hareket kuvveti olan, etkin,  değiştirebilen, fail; faal, çalışkan; pratik;  hareketli, canlı, yerinde duramayan, çevik;  (gram). etken, aktif; (tic). faiz getiren, paraya  çabuk çevrilebilen (sermaye). active  officer muvazzaf subay. active volcano  aktif durumda olan yanardağ.",
  "activism": "(i)., (fels). aktivizm, etkincilik ; güneş vb ışınlarının kimyasal değişiklikler  meydana getirme özelliği; eylemcilik.",
  "activist": "(i). etkinci; eylemci, özellikle  politikada eylemciliğe meyilli olan kimse.",
  "activity": "(i). faaliyet; fiil, amel; kuvvet;  etki, tesir; faal oluş; tez canlılık, tetiklik.",
  "actor": "(i). artist, aktör, oyuncu; yapan  kimse.",
  "actress": "(i). artist, aktris, kadın oyuncu.",
  "actual": "(s) gerçek, hakiki, asli, asıl,  fiili; şimdiki. actual'ity (i). hakikat  ac'tualize (f). gerçekleştirmek, hakiki kılmak,  kuvveden fiile çIkarmak. actually (z). hakikatte , gerçekten; bilfiil.",
  "actuar,y": "(i). hayat sigortası istatistikleri  uzmanı.",
  "actuate": "(f). kuvveden fiile çıkarmak , harekete getirmek; olumlu bir şekilde  etkilemek.",
  "acuity": "(i). keskinlik, sivrilik.",
  "aculeate": "(s). sivri; iğneli.",
  "acumen": "(i). dirayet, feraset, çabuk  kavrayış.",
  "acuminate": "(f)., (s). açmak; (s).  ucu uzun ve sivri.",
  "acupuncture": "(i)., (tıb). iğne saplamak  suretiyle teşhis ve tedavi.",
  "acute": "(s). sivri, keskin, ince; zeki, zeyrek,  açıkgöz; aşırı hassas; tiz, keskin (ses); (Tıb).  akut; hâd, vahim, ağır, şiddetli. acute angle  dar açı.acutely (z). zekâ ile; şiddetle. acuteness (i). zekâ keskinlik.",
  "ad": "A.D. AD (kıs). Anno Domini milâttan sonra. ad (i). ilan, reklam.",
  "ad here": "(f). yapışmak, tutmak; iltihak  etmek; bağlanmak, bağlı olmak, merbut  olmak. adherence (i). sabit durma: vefa, bağlılık, merbutiyet adherent (s)., (i). yapışık, bağlı, merbut; (i) taraftar, taraf tutan kimse,  bir parti veya kiliseye mensup olan kimse.",
  "adabsurdum": "(Lat). anlamsız  veya saçma bir hale gelinceye kadar.",
  "adage": "(i). atasözü, darbımesel, vecize.",
  "adagio": "(z). (i)., (müz). adagio;(i). yavaş  çalınan parça",
  "adam": "(i). Adem; bir erkek adı. Adam's  apple (bak). apple. not to know one from  Adam tanıyamamak the old Adam insanların  günah işlemeye olan tabii eğilimi.",
  "adamant": "(s)., (i). hoşgörüsüz; çok  sert; (i). çok sert efsanevi bir taş.",
  "adamantine": "(s). sarsılmaz; delinmez ; elmas gibi sert ve parlak.",
  "adapt": "(f). bir şeye uydurmak, uyarlamak;  edeb adapte etmek. adapt oneself uymak,  intibak etmek, tabi olmak. adaptable (s).  uysal, şartlara uyan, intibak edebilen adapter  (i). adaptör; intibak eden ve ettiren şey veya  kimse.",
  "adaptability": "(i). şartlara ve  çevreye uyma yeteneği, intibak kabiliyeti,  uysallık.",
  "adaptation": "(i). uygunluk, imtizaç , intibak, tatbik, uyma; (edeb). adaptasyon,  uyarlama; ışık değişikliklerine gözü alıştırma  işlemi; uydurulma, şekil değişmesi.",
  "adar": "(i). musevi takviminde şubat ortasında  başlayan ay.",
  "adastra": "(Lat). yıldızlara.",
  "add": "(f). katmak, ilâve etmek, eklemek;  zammetmek, toplamak. adder (i). toplayan  şey veya kimse. add up toplamak, yekun  çıkarmak; neticelenmek; (k). dili anlaşılmak,  belli olmak.",
  "addend": "(i). katılan rakam veya miktar.",
  "addendum": "(i). ilave  edilecek şey veya söz.",
  "adder": "(i). birkaç cins zehirli yılan; engerek, sağır yılan, (zool). Vipera berus; Amerika'da  bulunan birkaç cins zehirsiz yılan. adder's mouth birkaç cins salepçi otu  adder's-tongue (i). yılan dili, suoku; turna gagası,(bot). Geranium robertianum adderwort (i). kurtpençesi, yılan kökü. death adder dikenli yılan, (zool).Acanthophis.",
  "addict": "(i). tiryaki, müptelâ kimse, bir  şeye düşkün kimse.",
  "adding machine": "hesap makinesi",
  "addis ababa": "Adis Ababa",
  "addition": "(i). ilave, ilave edilmiş şey;  (mat). toplama in addition to (-e) ilâveten,  ayrıca, fazla olarak. additional (s). biraz daha,  ilâve edilen, eklenilen.",
  "additive": "(i)., (s). katkı; katılan kimyasal  madde; (s). toplamsal, ilâve olunacak.",
  "addle": "(f). (s). bozmak, şaşırtmak; çürümek,  cılk çıkmak; (s). çürük, cılk addlebrained  (s). ahmak addled egg cılk yumurta.",
  "address": "(i). adres; söylev, nutuk; konuşurken  takınılan tavır, eda; hüner, sanat.",
  "addressee": "(i). adresine mektup gönderilen  kimse.",
  "addresser": "(i). hitap eden kimse;  imza eden kimse; dilekçe sahibi.",
  "addressograph": "(i). adres yazma  makinesi.",
  "adduce": "(f). getirmek, göstermek (delil).",
  "aden, gulf of": "Aden körfezi",
  "adenoid": "(i). (anat). Ienf bezi.",
  "adenoma": "(i)., (tıb). lenf bezlerinin  şişmesi veya büyümesi, adenoma, genellikle  bez dokusu uru.",
  "adept": "(s)., (i). usta, mahir;(i). mütehassıs,  uzman.",
  "adequacy": "(i). ehliyet, yetenek,  kifayet, yeterlilik.",
  "adequate": "(s). uygun, ehven, elverişli,  kifayetli, yeterli.adequately (z). layıkıyle  adequateness (i). yeterlilik.",
  "adharma": "(i),, Sanskrit günahkarlık.",
  "adhesion": "(i) yapışma; iltihak, razı  olma, bağlı olma; vefa, sabit durma; (tıb).,  (bot). ayrı parçaların birbirine yapışması.",
  "adhesive": "(s)., (i). yapışkan, yapışıcı;  (i). tutkal, zamk, çiriş adhesive plaster,  adhesive tape yapışkan şerit, bant, plaster  adhesiveness (i). yapışkanlık.",
  "adhibit": "(f). koymak, yapıştırmak,  vermek (ilaç).",
  "adhoc": "(Lat). bunun için, buna mahsus;  bu zamana kadar. ad hoc committee  kısa sureli ve tek bir vazife için kurulan  komite.",
  "adhominem": "(Lat). bir kimsenin  ön yargı ve tutkularına hitap eden.",
  "adiathermic": "(s). sıcaklık ışınlarını  geçirmeyen.",
  "adieu": "ünlem (i). Allah'a Ismarladık, elveda , Allah'a emanet olunuz; (i), (gen) (çoğ).  veda, Allah'a emanet etme.",
  "adinfinitum": "(Lat). sonu  olmayarak, nihayetsiz bir şekilde.",
  "adinterim": "(Lat). geçici, muvakkat.",
  "adios": "ünlem Allah'a Ismarladık.",
  "adipose": "(s).,(i) etin yağına ait; yağlı;  (i) etin yağlı tarafı.",
  "adit": "(i). maden ocağına giden yatay  geçit.",
  "adj": "(kıs). adjective, adjacent, adjustment.",
  "adjacency": "(i). bitişik olma, yakınlık.",
  "adjacent": "(s). bitişik, yakın, komşu.",
  "adjectival": "(s). sıfat cinsinden.",
  "adjective": "(i). (s). sıfat; (s). sıfat cinsinden  olan, niteleyici.",
  "adjoin": "(f). bitiştirmek, yan yana koymak;  bitişik olmak, yan yana olmak adjoining  (s). bitişik, yan yana.",
  "adjourn": "(f). ertelemek, tehir etmek, başka  güne bırakmak; oturuma son vermek; dağılmak  adjournment (i). ertelenme; oturuma  son verme; iki celse arasındaki müddet.",
  "adjudge": "(f). hüküm vermek.",
  "adjudicate": "(f). hüküm ve karar  vermek adjudica'tion (i). hüküm ve karar  verme; hüküm. adjudicator (i). hüküm ve  karar veren kimse, hakem.",
  "adjunct": "(i). ilâve, ek, esası teşkil  etmeyen kısım; iş arkadaşı, yardımcı, muavin;  (gram). başka kelimeleri tanımlamak veya  nitelemek için kullanılan kelime veya kelimeler.",
  "adjure": "(f). Allah rızası için diye rica etmek,  istirham etmek adjura'tion (i). ciddi tembih  veya dilek; yemin.",
  "adjust": "(f). düzeltmek, uydurmak, alıştırmak , ayar etmek adjustable (s). ayar edilebilir, düzeltilebilir uydurulabilir. adjustment (i). tasfiye; tanzim, düzeltme, tashih,  Islah; düzen, nizam; uyma, intibak.",
  "adjutant": "(i). yardımcı, muavin; emir  subayı, yaver. adjutant general komutana  bilgi veren ve emirlerini orduya tebliğ eden  general. adjutant stork Hindistan'da bulunan  bir çeşit iri leylek.",
  "adlib": "(f)., (k). dili irticalen söylemek.",
  "adlibitum": "(Lat). istenildiği kadar,  istenildiği gibi; (müz). tempo vb hususunda  istenildiği gibi çalınabilen notalar;(kıs) ad lib.",
  "adman": "(i). ilâncılıkla meşgul olan  kimse.",
  "administer": "(f). yönetmek, idare  etmek; vermek, icra etmek, ifa etmek: yemin  ettirmek; hizmet etmek, levazımını temin  etmek, donatmak.",
  "administration": "(i). yönetim,  idare, hükümet nezaret; başkan ve yardımcıları , idareciler; bakanlar kurulu, vekiller heyeti ; yemin ettirme; ilaç verme.",
  "administrative": "(s). yönetimle  ilgili, idari.",
  "administrator": "(i). yönetmen,  idareci, mudur, mütevelli; (huk). vasi, vekil,  mirası idare eden kimse.",
  "admirable": "(s). takdire şayan, beğenilecek , çok güzel admirably (z). beğenilecek  surette.",
  "admiral": "(i). amiral.vice-admiral (i).  tümamiral rear-admiral (i). tuğamiral. admiral  butterfly bir cins kelebek.",
  "admiralty": "(i),, (b.h). bahriye mahkemesi ; İngiltere'de deniz kuvvetleri kumandanlığı.",
  "admire": "(f). çok beğenmek, hayran  olmak, takdir etmek admira'tion (i). hayranlık , çok beğenme. admir'er (i). takdirkar kimse; âşık. admiringly (z). beğenerek, hayran  olarak.",
  "admissible": "(s). kabul olunabilir,  kabule şayan. admissibil'ity (i) makul oluş,  kabul olunabilme.",
  "admission": "(i). kabul, girme müsaadesi ; teslim (hakikat); giriş ücreti, duhuliye.  admission free duhuliyesiz, giriş ücreti olmayan.",
  "admit": "kabul etmek,  teslim etmek ; içeriye bırakmak,  girmesine müsaade etmek: izin vermek, müsaade  etmek admit of imkân vermek  admittance (i). içeriye kabul; girme müsaadesi , giriş hakkı. No admittance. Girilmez.",
  "admittedly": "(z). itiraf edildiği gibi.",
  "admixture": "(i). katıp karıştırılma, ilâve.",
  "admonish": "(f). öğüt vermek, nasihat  etmek, tembih etmek, ihtar etmek.",
  "admonition": "(i). tembih, ihtar, nasihat, öğüt.",
  "admonitory": "(s). ihtar mahiyetinde, nasihat şeklinde.",
  "adnauseam": "(Lat). kusturacak kadar, iğrenç derecede.",
  "ado": "(i) gürültü, patırtı. make an ado  hadise çıkarmak, kıyameti koparmak. without  any more ado hemen, ses çıkarmadan.",
  "adobe": "(i). kerpiç.",
  "adolescence": "(i). gençlik, büyüme  çağı.",
  "adolescent": "(s)., (i). delikanlı, genç, büyümekte olan.(kimse).",
  "adopt": "(f). kabul etmek, edinmek, benimsemek ; evlât edinmek. adoption (i). kabul , benimseme; evlatlığa kabul etme, evlât  edinme adoptive (s). evlâtlığa kabul eden  veya edilen.",
  "adore": "(f). tapınmak, perestiş etmek, aşırı  derecede sevmek. adorable (s). tapınılacak,  perestişe layık, çok güzel ve sevimli. adora'tion  (i) perestiş, tapınma, aşk, aşırı sevgi.",
  "adorn": "(f). süslemek, donatmak, tezyin  etmek, çeki düzen vermek. adornment (i). süs, ziynet.",
  "adrem": "(Lat). sadede, konuya, mevzua.",
  "adrenal": "(i). (s). böbrek üstü bezi,(s), bu bezle ilgili.adrenal glantl böbrek ustu  bezi.",
  "adrenaline": "(i). adrenalin.",
  "adrianople": "(i). Edirne.",
  "adriatic": "(i). Adriya Denizi.",
  "adrift": "(s). başıboş; kendi haline terk edilmiş , serseri; akıntı ve rüzgâr etkisiyle  sürüklenmekte olan (Gemi).",
  "adroit": "(s). eli çabuk, usta, becerikli,  mahir, hünerli. adroitly (z). hünerle.adroitness (i). hüner, marifet, el çabukluğu.",
  "adscititious": "(s). ilâve edilen, katma , ek olan, gereksiz.",
  "adulate": "(f). yaltaklanmak, tabasbus  etmek. adula'tion (i). mübalağalı bir şekilde  methetme, aşırı övgü, tabasbus, yaltaklanma  adulatory (s). aşırı övgü niteliğinde olan,  yaltaklanma mahiyetinde.",
  "adult": "(s)., (i). reşit, ergin, erişkin (kimse).",
  "adulterate": "(f)., (s). karıştırmak,  safiyetini bozmak; (s). karışık, mahlut adultera'tion  (i). karıştırma, karıştırılmış olma.",
  "adultery": "(i). zina, evli biriyle gayri  meşru cinsi münasebet. adulterer (i). zina  yapan erkek adulteress (i). zina yapan kadın  adulterine (s). gayri meşru (çocuk). adulterous  (s). zina eden; caiz olmayan, memnu.",
  "adumbrate": "(f). ima etmek, anıştırmak ; gölgelemek. adumbra'tion (i). ima,  kinaye; gölgeleme.",
  "adust": "(s). yanmış, kavrulmuş, kurumuş  adv kıs adverb.",
  "advalorem": "(Lat). pahasına göre,  kıymeti üzerinden.",
  "advance": "(i). ilerleme, ileri gitme,  terakki, terfi; fiyat yükselmesi; avans, öndelik.  advances (i)., (çoğ). ilerlemeler; (k).dili  açık verme, asılma. advance guard öncü  kuvvet. in advance önde, ileride; peşin  olarak.",
  "advantageous": "(s). kârlı, faydalı , istifadeli. advantageously (z). faydalı  bir şekilde.",
  "advent": "(i). gelme, gelip çatma, görünme , olma, vuku. Advent (i)., (kil). Hazreti  İsa'nın dünyaya gelmesi; Noel'den evvel bir  ay müddet.",
  "adventitious": "(s) arızi, harici,  tesadüfe bağlı.",
  "adventure": "(f). tehlikeye atmak,  şansa bırakmak; cesaret etmek, göze almak,  atılmak. adventurer (i). maceraperest kimse. adventurous (s). macera seven; cüretli; cesaret  isteyen (bir iş),",
  "adverb": "(i)., (gram). zarf. adverbial (s).  zarfa ait adverbially (z). zarf cinsinden  olarak.",
  "adversary": "(i). muhalif kimse, düşman , hasım.",
  "adversative": "(s). muhalefet belirten , karşı fikri ifade eden.",
  "adverse": "(s). zıt, muhalif, ters,  karşı, aksi. adversely (z). karşı olarak, muhalefet  ederek. adverseness (i). terslik, zıtlık, muhalefet.",
  "adversity": "(i). zorlu sıkıntı, üzgü,  zorluk, güçlük; çapraşık durum.",
  "advert": "(f). zikretmek, ima etmek, dokundurmak , hissettirmek. advert to (-dan)  bahsetmek.",
  "advertise": "(f). ilân etmek, bildirmek;  reklâmını yapmak. advertisement (i). ilân,  haber, bildirme, reklâm. advertising agent  reklâm ajansı.",
  "advice": "(i). öğüt, nasihat.",
  "advisable": "(s). tavsiye edilebilir;  uygun, münasip, muvafık. advisabil'ity, advisableness (i). uygunluk, muvafık olma,  tavsiyeye lâyık olma.",
  "advise": "(f). tavsiye etmek; öğüt veya  nasihat vermek, akıl öğretmek; haber veya  bilgi vermek; danışmak, istişare etmek, akıl  sormak. ill-advised (s). akılsız, tedbirsiz  well-advised (s). tedbirli, akıllı.",
  "advisedly": "(z). akıllıca, tedbirli  olarak: bilerek, düşünerek.",
  "advisement": "(i). danışma, müşavere , düşünme. under advisement muallâkta ; incelenmekte.",
  "adviser": "(i) danışman, müşavir;  danışman öğretmen.",
  "advisory": "(s). tavsiye niteliğinde;  akıl öğreten, öğüt veren.",
  "advocacy": "(i). taraf tutma, taraftarlık ; savunma.",
  "advocate": "(i). savunan kimse, müdafi  kimse, taraftar. devil's advocate tartışma  olsun diye zayıf tarafı savunan kimse.",
  "adynamia": "(i)., (tıb). kuvvetsizlik.",
  "adytum": "(i). tapınağın en iç odası  adz (i). keser, marangoz keseri  aedile eski Roma'da Bayındırlık memuru.",
  "aegean sea": "Ege Denizi, Adalar  Denizi",
  "aegis": "(i). kalkan, siper; saye, himaye.",
  "aeolian": "(s)., (Yu). (mit), rüzgar tanrısı  Aeolus-a ait; rüzgardan hâsıl olan; rüzgarla  çalınan bir çalgıya ait; eski bir Yunan ırkına  mensup. aeolian harp rüzgar kuvvetiyle  çalınan harp.",
  "aeon": "(bak). eon.",
  "aerate": "(f). içine hava karıştırmak;  havalandırmak, havayla temas ettirmek aerator (i) havalandırıcı.",
  "aeration": "(i). hava aldırma, havalandırma ; havayla temas ettirerek temizleme.",
  "aerial": "(i)., (s). telsiz anteni; (s). havaya  ait; havada yapılan; havai, görülmez; hava  ilmine ait; (bot) açık havada yetiştirilen (ufak kökler). aerial car hava hattı arabası.",
  "aerie": "(i). yükseklerdeki kuş yuvası (kartal v.b.).",
  "aeriform": "(s). hava halinde, gaz  halinde; hayali.",
  "aerify": "(f). içine hava karıştırmak, havayla  temas ettirmek; gaz haline getirmek.",
  "aerobatics": "(i). pilotun uçakla  havada yaptığı marifet gösterileri.",
  "aerodrome": "(i). havaalanı, hava limanı; hangar.",
  "aerodynamic": "(s). hareket  halinde olan hava veya gaza ait. aerodynamics (i). aerodinamik.",
  "aerogram": "(i). telsiz telgraf.",
  "aerogramme": "(i). zarfsız uçak mektubu.",
  "aerolite": "(i). göktaşı: aerolit.",
  "aerology": "(i). hava ilmi, aeroloji.",
  "aeromechanics": "(i). hareket  halinde ve sabit olan hava ve gazlar ilmi.",
  "aerometer": "(i). hava ölçme aracı, aerometre.",
  "aeronaut": "(i). balon kullanan pilot. aeronautics (i). havacılık.",
  "aeroplane": "(i)., (ing). uçak, tayyare.",
  "aerosol": "(i). aerosol.",
  "aerospace": "(i). roket, güdümlü  mermi ve uzay gemilerinin çalışması konusunda  tek bir tabaka sayılan atmosfer ve  onun dışındaki boşluk. aerospace industry  uzay gemileri ve bunların teçhizatlarını imal  eden sanayi kolu.",
  "aerosphere": "(i). havaküre.",
  "aerostat": "(i). havada sabit durabilen  balon.",
  "aerostatics": "(i). hava kanunları  ilmi.",
  "aerotherapeutics": "(i), (tıb). hava veya gazlarla tedavi.",
  "aery": "(bak). aerie.",
  "aesculapian": "(s). eski Roma tıp tanrısına ait; tıp mesleğine ait  aesthetic, aesthetical bak esthetic, esthetical     aestival bak estival  aet kıs, Lat aetatis yaşında  aetiology bak etiology.",
  "afar": "(z). uzak, uzakta, uzaktan.",
  "aff": "(kıs). affectionate, affirmative.",
  "affability affableness": "(i). nezaket, tatlılık, hatırşinaslık.",
  "affable": "(s). nazik, tatlı, hatırşinas,  sokulgan.affably (z). nezaketle.",
  "affair": "(i)., maslahat; vaka, olay, hadise;  hal; ilişki. an affair of honor namus veya  şeref meselesi. Foreign Affairs Dışişleri  as affairs stand şimdiki halde. Iove affair  aşk macerası.",
  "affaire": "(i)., (Fr). gizli ilişki; mesele, hikâye.",
  "affect": "(f). etkilemek, tesir etmek, değiştirmek ; müteessir etmek, dokunmak; taslamak.  affect ignorance cahillik taslamak,  bilmezlikten gelmek. My arm is affected. Hastalık koluma yayıldı.",
  "affectation": "(i). yapmacık, taklit; naz.",
  "affected": "(s). taklitçi, sahte tavırlı,  poz yapan; etkilenmiş, tesir altında kalmış,  müteessir. affectedly (z). yapmacık tavırlarla.  affectedness (i). yapmacık, sahte tavır.",
  "affecting": "(s). taklitçi, sahte tavırlı;  etkileyen, tesir eden, müessir. affectingly  (z) müessir şekilde, etkileyici bir tarzda.",
  "affection": "(i). sevgi, muhabbet; etkileme , tesir etme, teessür; hastalık. play on  one's affections karşısındakinin hislerine  hitap etmek. win one's affection bir kimsenin  sevgisini kazanmak. affectionate (s).  seven; sevgi gösteren.affectionately (z). sevgi ile.",
  "affective": "(s). hissi, dokunaklı.",
  "afferent": "(s), (anat). içeri  götüren (sinir v.b.).",
  "affiance": "(f), (i). nişanlamak; (i). nişan.",
  "affidavit": "(i)., (huk). yemin ederek  verilen yazılı ifade, yeminli beyan. draw  up an affidavit yeminli beyan yazmak.",
  "affiliate": "(f). (i). yakın ilişki kurmak,  sıkı münasebette bulunmak; evlât edinmek;  (huk). baba tanımak; aslını ve soyunu tayin  etmek; (i). bağlı şirket. affiliate wrth  iltihak etmek, katılmak; üye olmak. affilia'tion  (i). yakın ilişki, sıkı münasebet; evlâtlığa kabul.",
  "affinity": "(i). eğilim, meyil, eğinim;  (kim). çekme; alâka, ilgi, cazibe; dünürlük,  hısımlık, nikâhtan hâsıl olan akrabalık.",
  "affirm": "(f). demek, söylemek, beyan  etmek, iddia etmek; (gram)., (man). tasdik etmek,  ispat etmek; teyit etmek; (huk). tasvip etmek  affirmable (s). iddia olunabilir.",
  "affirmation": "(i). tasvip, tasdik;  müspet ifade; (huk). yemin yerine geçen söz.",
  "affirmative": "(s)., (i). olumlu, müspet,  tasdik edilen; (i). müspet iddia; tartışmada  olumlu tezi savunanları tutan taraf; olumlu  cevap a decided affirmative kuvvetli  ve olumlu karar. in the affirmative ispat  ve tasdik anlamında, olumlu, müspet. The  affirmative has it. olumlu taraf kazandı. affirmatively (z). teyit ederek, olumlu olarak.",
  "affix": "(i). ek, ilâve (kelimenin başına veya sonuna).",
  "afflatus": "(i). ilham; vahiy.",
  "afflict": "(f). keder vermek, üzmek, mahzun  etmek, müteessir etmek; müptela etmek, belaya  düşürmek. affliction (i). dert, keder,  elem, belâ afflictive (s). keder veya elem  verici.",
  "affluence": "(i). bolluk, refah, servet;  (-e) doğru akış (kan),affluent (s). bol akan;  bol, mebzul; zengin.",
  "afford": "(f). para dayandırmak; işine gelmek ; hâsıl etmek, meydana getirmek, mahsul  vermek. I can-t afford this. Buna bütçem  müsait değildir.",
  "afforest": "(f). orman haline getirmek,  ormanlaştırmak, ağa,clamak. afforesta'tion  (i) ormanlaştırma, ağaç dikme.",
  "affranchise": "(f). azat etmek, serbest  bırakmak, muaf tutmak. affranchisement  (i). azatlık, azat etme, af.",
  "affray": "(i). kavga, gürültü.",
  "affright": "(i). ani korku.",
  "affront": "(i)., (f). hakaret; (f). kırmak, gücendirmek , saymamak, hakaret etmek. give  affront to kızdırmak, gücendirmek.",
  "affusion": "(i). dökülme, dökme.",
  "afghanistan": "(i). Afganistan.",
  "afield": "(z). kıra, kırda, evden uzak. far  afield sadetten uzak, konu dışında.",
  "afire": "(s). tutuşmuş, yanmakta, alev alev.",
  "aflame": "(s). alevler içinde, alevlenmiş,  tutuşmuş.",
  "afloat": "(s)., (z). yüzmekte; su dolmuş; su  basmış; havada. Rumors are afloat. Ortalıkta şayialar dolaşıyor. The firm is afloat. şirket masrafım çIkarıyor.",
  "aflutter": "(s)., (z). titreme halinde; (z).  titreyerek.",
  "afoot": "(z). ayakta; yataktan kalkmış; hareket  halinde, ilerlemekte.",
  "afore": "(z)., edat önce, evvel.aforemen tioned  (s). evvelce zikredilen, mezkur. as  aforesaid evvelce denildiği gibi.",
  "afortiori": "(Lat). daha kuvvetli  bir sebeple, daha ziyade; (fels). afortiori.",
  "afoul": "(s). bir şeye takılmış, dolaşmış.",
  "afqhan": "(i). Afganlı; Afganca, Peştu dili;  Afgan cins köpeği; (k.h). bir çeşit yün atkı veya  battaniye.",
  "afraid": "(s). korkan, korkmuş. be afraid  korkmak. be afraid of (-den) korkmak.",
  "afresh": "(z). yeniden, tekrar.",
  "africa": "(i) Afrika. African (i)., (s). Afrikalı;  (s). Afrika'ya ait.",
  "afrikaans": "(i). Güney Afrika'da konuşulan Hollanda lehçesi.",
  "afrikander": "(i). Güney Afrika'da  doğan Avrupalı.",
  "afrit": "(i). ifrit.",
  "afro": "(i) uzun ve kıvırcık saç modası.",
  "aft": "(s)., (z) (den). kıçta, kıça doğru fore and  aft baştan kıça kadar.",
  "after": "(z), edat bağlaç sonra; ardına,  ardında; (-dan) sonra; ardı sıra; için; tarzında,  üslubunda. a painting after Reubens  Rubens'in üslubunda bir resim. at a quarter  after four dördü çeyrek geçe. a person  after my own heart kalbimi fetheden  bir kimse. three months after üç ay sonra. after all bununla beraber, yine de, buna rağmen.",
  "after-dinner": "(s). yemekten sonra  gelen,",
  "after-hours": "(z). mesai saatlerinden  sonraki saatlerde.",
  "afterbirth": "(i). (tıb). plasenta, son,  meşime.",
  "afterburner": "(i)., (hav). art yakıcı.",
  "afterclap": "(i). beklenmedik olay.",
  "afterdamp": "(i). grizu patlamasından kalan zehirli gaz karması.",
  "afterdeck": "(i). (den). geminin kıç  tarafındaki güverte.",
  "aftereffect": "(i). asıl tesirden sonra  görülen tali tesir, tali reaksiyon.",
  "afterglow": "(i). güneş battıktan sonraki  parlaklık.",
  "afterguard": "(i). (den). geminin kıçında  hizmet eden tayfa.",
  "afterlife": "(i). ahret, öbür dünya.",
  "aftermath": "(i). kötü sonuç; yan tesir; çayır biçildikten sonra biten otlar.",
  "aftermost": "(s). en geri, en son.",
  "afternoon": "(i). öğleden sonra.",
  "afterpains": "(i)., (tıb). doğumdan sonraki ağrılar.",
  "afterpart": "(i)., (den). kıç taraf.",
  "afterpiece": "(i). asıl piyesten sonraki  oyun.",
  "aftersails": "(i). kıç direk yelkenleri.",
  "aftertaste": "(i). ağızda kalan lezzet .",
  "afterthought": "(i). sonradan akla  gelen fikir.",
  "aftertime": "(i). gelecek, istikbal.",
  "afterward": "(z). sonra,sonradan .",
  "aga": "(i). ağa",
  "again": "(z). tekrar, yine, bir daha; bundan  başka. as much again bir misli daha. now  and again ara sıra, zaman zaman, bazen.  tirne and again tekrar tekrar, defaatle.",
  "against": "edat karşı, muhalif, aleyhinde,  aykırı. He is against reforms. O adam  reform düşmanıdır. over against ona karşı,  karşılık olarak; karşı karşıya; karşısında,  mukabil.",
  "agalloch": "(i). ödağacı (bot). Aquilaria  agallocha.",
  "agamous": "(s)., (bot). eşeysiz.",
  "agape": "(s). hayretten ağzı açık kalmış,  şaşırmış, şaşkın.",
  "agar": "(i). bazı deniz yosunlarından  elde edilen jelatinimsi bir madde.",
  "agaric": "(i). katran köpüğü, (bot) Agaricus  campestris.",
  "agate": "(i). akik taşı; bilye; (matb). 5 1/2  puntoluk harf agateware (i). renkli emay.",
  "agave": "(i). agav, Amerika'da yeti, sen sabır otu, (bot). Agave.",
  "age": "(i). yaş, çağ, devir, devre. chronological  age kronolojik yaş. dark ages  karanlık devirler. for ages, for an age  uzun bir zaman, senelerce, çoktan beri. mental  age (psik). zekâ yaşı. of age reşit, rüştünü  ispat etmiş. under age reşit olmamış, rüştünü  ispat etmemiş. ageliss (s). ihtiyarlamaz, kocamaz, eskimez. agelong (s). uzun zaman süren.",
  "agency": "(i). vasıta, fail; iş, faaliyet;  acentalık, vekâlet; acente.",
  "agenda": "(i). gündem, görülecek işler.",
  "agent": "(i). fail, amil; etkili olan kimse  veya şey; acente, temsilci; vekil. free agent  başkalarına karşı hesap vermek mecburiyetinde  olmayan kimse, kendi kendine karar  verebilen kimse.",
  "agent provocateur": "(ajan provokatör) bir  kimse veya grubu suç işlemeye teşvik edip  sonradan cezalandıran gizli ajan.",
  "aggiornamento": "(i).,modernleşme, asrileşme.",
  "agglomerate": "(f), (i). toplamak, bir  araya getirmek, yığmak;(i). toplama; (jeol).  volkanik parçaların bir araya toplanması.  agglomera'tion (i). toplama; yığın; bir araya  toplanmış şeyler.",
  "agglutinant": "(s). tutkal gibi yapıştıran.  agglutina'tion (i). yapıştırma; (gram),  bitişkenlik, bitişme; (tıb). aglütinasyon, ayrı  kısımları birleştiren ameliye (yara). agglutinative  (s). yapıştırma işlemine ait; (gram).  bitişken.",
  "aggrandize": "(f). büyütmek. aggrandizement  (i) büyütme; itibarını yükseltme;  değer veya rütbesini yükseltme.",
  "aggravate": "(f). ağırlaştırmak, kötüleştirmek , şiddetlendirmek; (k). dili kızdırmak,  darıltmak; tahriş etmek; abartmak, mübalâğa  etmek. aggrava,tion (i). kızdırma, darıltma:  şiddetlendirme.",
  "aggregate": "(f). toplamak, bir araya  getirmek, cem etmek. aggrega'tion (i). toplanma , bir araya gelme; hepsi, bütünü.",
  "aggress": "(f). saldırmak; kavga çıkarmak.",
  "aggression": "(i). tecavüz, hücum,  saldırı; saldırganlık. nonaggression (i). saldırmazlık , ademi tecavüz aggressive (s).  saldırgan, mütecaviz aggressor (i) mütecaviz , saldırgan kimse veya memleket.",
  "aggrieve": "(f). rencide etmek, incitmek,  kırmak. aggrieved (s). kederli; zarar gören;  (huk). haksız hüküm yemiş olan.",
  "aghast": "(s). şaşırmış, çok korkmuş,  donakalmış.",
  "agile": "(s). çevik, tetik. agility  (i). çeviklik, tetiklik.",
  "aging": "(i). yaşlanma hali veya belirtileri;  yıllanma, eskime.",
  "agio": "(i). para farkı, acyo.",
  "agiotage": "(i). sarraflık; borsa oyunu.",
  "agitate": "(f). çalkalamak, sallamak;  altüst etmek; kışkırtmak, tahrik etmek. agita'tion  (i). çalkalanış, sallanış, dalgalanış; sıkıntı,  ıstırap, heyecan; fesat agitator (i). kışkırtan  kimse, tahrikçi .",
  "agitato": "(s). (z)., (it)., (muz). acele ve  heyecanlı tarzda çalınan veya söylenen.",
  "agitprop": "(i) propaganda ve kışkırtma  bürosu.",
  "agleam": "(s). parlak, ışıltılı.",
  "aglet": "(i). ayakkabı bağı vb'nin ucundaki  küçük demir.",
  "aglow": "(s). parlak, şaşaalı .",
  "agname": "(i)., (ing). Lakap.",
  "agnate": "(s). baba tarafından akraba,  akraba. agna'tion (i). yalnız erkek tarafından  akrabalık.",
  "agnostic": "(i)., (fels). agnostik.",
  "agnosticism": "(i)., (fels). agnostisizm , bilinemezcilik.",
  "agnus castus": "kara ayit, (bot).  Vitex agnus castus.",
  "ago": "(z). evvel, önce.",
  "agog": "(s)., (z). heyecanlı, arzulu, istekli,  şevkli, ümitli; (z). heyecanla, arzulu olarak.",
  "agonistic": "(s). münakaşa yoluyla  istediğini elde etmeye çalışan.",
  "agonize": "(f). can çekişmek; fazlasıyla  eziyet ve ıstırap çekmek; bütün gücüyle  mücadele etmek; ıstırap vermek, işkence  etmek.",
  "agony": "(i). can çekişme: şiddetli Istırap;  şiddetli heyecan; sert mücadele.",
  "agora": "(i). eski Yunanistan'da pazar yeri,  meclis; toplanma yeri.",
  "agouti, agouty": "(i). Güney ve Orta  Amerika ile Batı Hint Adaları'na mahsus  tavşana 'benzer kemirici bir hayvan.",
  "agraphia": "(i)., (tıb). bir beyin hastalığı  nedeniyle okuma yazma kabiliyetini kaybetme,",
  "agrarian": "(s) tarımsal, zirai; tarlalara ait; (pol). çiftçilere yardım etmeyi ve  tarımsal kâr sağlamayı amaçlayan.",
  "agree": "(f). razı olmak, muvafakat etmek  kabul etmek, anlaşmak, uyuşmak; (gram).  uyuşmak. agree to bir konuda mutabık  kalmak, anlaşmak, kabul etmek agree with  bir kimse ile mutabık kalmak. agreeable  (s). hoş, tatlı; münasip, uygun, mutabık, iyi,  güzel. agreeableness (i). tatlılık, hoşluk. agreeablly (z). hoş bir şekilde, tatlılıkla.",
  "agreed": "(s). mutabık; kararlaştırılmış  olan. Agreed. Kabul Tamam Peki.",
  "agreement": "(i). anlaşma, muvafakat,  ittifak, karar; mukavele, itilâf; mukavelename , kontrat, bağıt. come to an agreement  bir karara varmak, uyuşmak. gentlemen's  agreement karşılıklı anlayışa dayanan  ve yazılı metni olmayan anlaşma.",
  "agribusiness": "(i). tarım ve tarım  ticareti.",
  "agriculture": "(i). tarım; ziraat, çiftçilik.  agricul'tural (s). tarımsal, zirai, çiftçiliğe  ait. agricul'turist (i). ziraat uzmanı;  çiftçi.",
  "agrimony": "(i). kasıkotu, (bot). Agrimonia ; kızılyaprak, koyun otu, (bot). Agrimonia  eupatoria. hemp agrimony koyun otu,  (bot). Eupatorium cannabinum.",
  "agrology": "(i). toprakları inceleyen  ilim.",
  "agronomics": "(i). bir memleketin  topraklarını iktisadi yönden inceleyen ilim  dalı.",
  "agronomy": "(i). bilimsel tarım.",
  "aground": "(s). karaya oturmuş. go  aground karaya oturmak.",
  "ague": "(i). sıtma, malarya; sıtma nöbeti . aguish (s). sıtmalı, sıtma getiren, nöbetli.",
  "ah": "ünlem ey, oh, ah, of, vah, ya; Acayip !  Hayret I",
  "aha": "ünlem ya, oh; Gördün mü I",
  "ahead": "(z). ileri, ileride, başta, önde.  get ahead başa geçmek.",
  "ahem": "ünlem Hım.",
  "ahimsa": "(i)., Sanskrit canlıların hayatına  kıymama doktrini.",
  "ahoy": "ünlem Hey ! Hu ! Yahu ! Ship  ahoy I Hey gemi.",
  "ai": "(i). Güney Amerika'ya mahsus agaç üzerinde yaşayan üç parmaklı bir hayvan .",
  "aid": "(i)., (f). yardım, iane; f yardım etmek,  iane vermek. first aid ilk yardım.",
  "aide": "(i). yaver; yardımcı, muavin.",
  "aide-de-camp": "(i). yaver, emir  subayı.",
  "aide-memoire": "(i). hatırlatıcı  niteliği olan not.",
  "aigrette": "(i). kuş tepeliği,  sorguç.",
  "aikido": "(i). bir nevi Japon güreşi.",
  "ail": "(f). rahatsız olmak, hasta olmak; sıkıntı  vermek, taciz etmek, rahatsız etmek. ailing  (s). keyifsiz, rahatsız, hasta ailment (i). rahatsızlık , hastalık.",
  "ailanthus": "(i) aylandız ağacı.",
  "aileron": "(i)., (hav). kanatçık, goşisman,  eleron. aileron controls goşisman kumandaları.",
  "ailoy": "(i)., (f). maden alaşımı, halita,  alaşım; maden alaşımından olan adi maden;  değerli bir şeyin kıymetini azaltan unsur;  (f). kıymetli madene kıymetsiz maden karıştırmak.",
  "aim": "(i). maksat, emel, niyet, amaç, gaye;  nişan alma; hedef yönü; nişan tahtası, hedef.  aimless (s). gayesiz, hedefsiz, maksatsız.  take aim nişan almak.",
  "aimighty": "(s). her şeye kadir; argo  dehşetli, müthiş, çok büyük. the Almighty  Kadiri Mutlak, Allah, Tanrı.",
  "aimsgiving": "(i). sadaka verme.",
  "ain't": "(kıs)., (h) dili am not, are not, is  not değil.",
  "aipha": "(i). alfa, Yunan alfabesinin ilk harfi;  başlangıç. alpha and omega başlangıç ve  bitiş, baş ve son, birinci ve sonuncu, bütün.  Alpha rays radyumun saçtığı üç ışından  pozitif elektrikli birincisi.",
  "air": "(i). hava, nefes; (müz). hava, nağme; tavır.  air base hava üssü.air bladder (zool). baIıklarda  hava ile dolu bir kese, hava kesesi.  airborne (s). havadan gelen (toz mikrop v.b.); havadan nakledilen; uçmakta. air  brake hava freni. air castle hayal edilen  şey, hülya.air chamber hava hücresi. air chisel hava basınçlı kalem. air-cooled (s). hava ile soğutulmuş. air-conditioned (s).klima tertibatı bulunan. air-conditioner (i). harareti ayar eden cihaz, klima tertibatı. air coridor hava koridoru.aircraft (i). uçaklar, uçak, hava taşıtı. aircraft carrier uçak gemisi. airdrop (i). havadan yapılan yiyecek v.b. yardımı. airfield (i). havaalanı, iniş pisti. air fleet hava filosu. airflow (i). hava akımı. air force hava kuvvetleri. air gun hava tüfeği.air hammer sıkıştırılmış hava ile çalışan çekiç. air heating hava ile ısıtma. air intake hava almaya mahsus tertibat. air lane hava geçidi. airlift (i). uçaklarla taşıma.airline (i). hava yolu, havada doğru çizgi. airliner (i). dev uçak.air mail uçak postası. airman (i). havacı, tayyareci. airmanship (i). havacılık.air marshal hava mareşali.airplane (i). uçak.air plant (bot). başka bir bitki üzerinde büyüyen fakat gıdasını ondan almayan salep otu,liken veya yosun gibi bir bitki.air pocket hava boşluğu. airport (i). havaalanı.air post uçak postası. air power hava kuvvetlerinin gücü. airproof (s). hava geçirmez. air pump hava pompası.air raid hava hücumu. air-raid shelter sığınak.air resi
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
2 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
3 Bir yazı içerisindeki Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirme işlemi
4 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
5 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
6 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
7 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
8 Kullanılacak fonksiyon, metot vb. her konuda açıklama ve bilgi sahibi olmak: HELP fonksiyonu
9 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
10 Python Dersleri 26: While Döngüsü
11 Parola girerken Türkçe karakter girilmesini engellemek
12 Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
13 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
14 Türkçe karakter konusunda yaşanan problemleri düzeltmek
15 Bir yazıyı küçük harfe çevirirken oluşacak Türkçe karakter problemlerini düzeltme
16 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
17 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
18 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
19 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
20 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak


aaaaa